“̼Ư̼ớ̼p̼ ̼X̼á̼c̼”̼ ̼2̼ ̼c̼â̼̣̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼T̼ủ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼v̼ì̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼

“̼Ư̼ớ̼p̼ ̼X̼á̼c̼”̼ ̼2̼ ̼c̼â̼̣̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼T̼ủ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼v̼ì̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼

C̼h̼a̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ấ̼̼u̼ ̼s̼ố̼̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼̣̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼v̼ì̼̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼v̼ì̼̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼đ̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼n̼.̼

̼S̼ư̼̣̼ ̼t̼ắ̼̼c̼ ̼t̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ư̼̣̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼̼ ̼L̼â̼u̼ ̼Đ̼ể̼̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼̼c̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ã̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼̼n̼ ̼k̼ể̼̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼̣̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼h̼ắ̼̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼đ̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼n̼.̼
Thái Lan: Mở tủ lạnh nhà bạn, thấy cảnh hãi hùng
̼N̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼H̼u̼,̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼h̼ố̼̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼̼c̼ ̼đ̼á̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼â̼̣̼t̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼m̼ở̼̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ố̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼h̼ố̼̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼
Ướp xác 2 cậu con trai chết đuối trong tủ đông lạnh vì quá đau buồn - ảnh 2
̼T̼u̼ầ̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼H̼u̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ố̼̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼é̼̼m̼ ̼đ̼á̼̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼̣̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼̼ ̼x̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼h̼ố̼̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼c̼h̼a̼̣̼y̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼h̼à̼̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼H̼u̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼̼i̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼h̼ố̼̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼.̼


̼A̼n̼h̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼i̼b̼i̼a̼o̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼W̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼̼n̼ ̼t̼ô̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼,̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼t̼h̼ỏ̼̼a̼ ̼đ̼á̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼̼t̼.̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*