Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ: 2 ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ

08:21 01/10/2021

Tᴜ̛̀ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ 2 ᴛʜɪ́ sɪɴʜ ᴄᴀ́ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜɪ 1 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂̉ đᴏ̂̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Tʜᴇᴏ Tɪᴇ̂̀ɴ Pʜᴏɴɢ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ “Lᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣” ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ THPT ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2017.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Hᴏᴀ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 25/10/2019 ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ.

Các bị cáo nhận án sơ thẩm trong vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴇᴏ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Hᴏᴀ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ 2 ᴛʜɪ́ sɪɴʜ S.V.Đ ᴠᴀ̀ N.V.T ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴄᴀ́ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̛̉ ᴋʏ̀ ᴛʜɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ THPT Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ɴᴀ̆ᴍ 2017 ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ đᴀ̣ᴛ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀᴏ, ᴛʀᴜ́ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜɪ́ sɪɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ “ᴄʜᴀ̣ʏ” 500 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ.

Tʜᴇᴏ VɪᴇᴛNᴀᴍNᴇᴛ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴄᴜ̛̉ ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ, 5 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜɪ ᴄʜᴏ 107 ᴛʜɪ́ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʏ̀ ᴛʜɪ THPT ɴᴀ̆ᴍ 2017 ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ.

Bɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Tʜɪ̣ Cʜɪ́ɴʜ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ PGĐ Sᴏ̛̉ GD-ĐT ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ 15 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ (ɢɪᴀ̉ᴍ 9 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ́ɴ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ).

Cᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɪ ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́ɴ 8 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀; Vᴜ̃ Tʀᴏ̣ɴɢ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀; Lᴇ̂ Tʜɪ̣ Dᴜɴɢ 2 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀; Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Kʜᴜᴏ̂ɴɢ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴀ́ɴ ᴛʀᴇᴏ.

Tᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Hᴏᴀ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ 2 ᴛʜɪ́ sɪɴʜ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Xɪ́ɴ Mᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʏ̀ ᴛʜɪ ɴᴀ̆ᴍ 2017 đᴀ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ đɪᴇ̂̉ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̀ “ᴄʜᴀ̣ʏ đɪᴇ̂̉ᴍ” ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 500 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ.

HĐXX đᴀ̃ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 2 ᴛʜɪ́ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʜɪ̀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

HĐXX ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʙᴀ̀ɪ ᴛʜɪ THPT ɴᴀ̆ᴍ 2017 ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Xem thêm: Nữ giáo viên lộ ảnh ‘nóng’ buổi tập huấn online bị dừng đứng lớp

Nhà trường cảnh cáo nữ giáo viên dạy Vật lý cấp 2 bị lộ cảnh “nóng” trong lúc tập huấn trực tuyến. Giáo viên này thôi đứng lớp và làm công việc khác.

Chiều 29/9, ông Quàng Văn Vui – Hiệu trưởng Trường THCS Hua La (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) xác nhận với Trí Thức Trẻ, sau khi nhận được thông tin về việc nữ giáo viên Vật lý để lộ ảnh nóng trong lúc tập huấn trực tuyến sử dụng SGK lớp 6, nhà trường đã xác minh, tổ chức kiểm điểm và họp xét kỷ luật.

Xét thấy hành vi vi phạm của cô giáo lộ “ảnh nóng” khi tập huấn trực tuyến là nghiêm trọng, tuy nhiên cô này đã rất phối hợp với nhà trường, nhận ra lỗi lầm và tự kiểm điểm sâu sắc sau khi xảy ra sự việc.

Nữ giáo viên môn Vật lý để lộ ảnh “nóng” trong buổi tập huấn trực tuyến phải tạm dừng đứng lớp

Do đó, hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo, tạm dừng đứng lớp một thời gian đối với cô giáo này cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Theo ông Vui, việc xử lý kỷ luật đảm bảo nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Thanh Niên đưa tin, trong buổi tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022, nữ giáo viên dạy vật lý Trường THCS Hua La đã không tuân thủ quy chế, làm việc riêng, để lộ cảnh “nóng”.

Xác định đây là vi phạm có tính chất nghiêm trọng, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người giáo viên và ngành giáo dục địa phương, UBND TP.Sơn La đã giao các đơn vị liên quan xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của vụ việc.

Đồng thời, giao Hiệu trưởng Trường THCS Hua La tạm đình chỉ công tác giáo viên vi phạm để kiểm điểm và xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.


Bài viết cùng chuyên mục