Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̛́ɪ 11 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ, đᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᵴι̇пҺ ɴᴀ̆ᴍ 2018

12:32 06/01/2022

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ… ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ. Tʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ 11/30 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛ ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ (Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ Bᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣).

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11-2021, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ ɴᴀ̀ʏ. Sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ɴɢᴀ̀ʏ 4-1-2022, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ “đᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̉” ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. “Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ADN xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ”- ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ 30 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀ̣ɪ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉:

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1932, ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴀ̂́ᴘ Lᴀ̣̂ᴘ Tʜᴀ̀ɴʜ, xᴀ̃ Hᴏ̀ᴀ Kʜᴀ́ɴʜ Tᴀ̂ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ: Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1990), Lᴇ̂ Nʜᴀ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1991), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀɴɢ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1993), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Nʜᴀ̂́ᴛ Tᴜᴇ̣̂ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1994), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Tʀᴜ̀ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1995), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Nʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1998), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2002), Vᴏ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Mᴀ̂̃ᴜ Nɢʜɪ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2015), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tʀɪᴇ̂́ᴛ (Sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2015), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Pʜᴀ́ᴘ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2016), Vᴏ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Qᴜᴏ̂́ᴄ Pʜᴀ́ᴘ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2018).

Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1990), Lᴇ̂ Nʜᴀ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1991), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Nʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1998), Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2002) ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mᴀ̂̃ᴜ Nɢʜɪ, Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Pʜᴀ́ᴘ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tʀɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ 3 ᴛʀᴏɴɢ 5 ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜɪ Tʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ Dᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ. 5 ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴍᴀɴɢ ᴅᴀɴʜ “ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ” ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜɪ Tʜᴀ́ᴄʜ Tʜᴜ̛́ᴄ Dᴀɴʜ Hᴀ̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄᴏ́ “ᴘʜᴀ́ᴘ ᴅᴀɴʜ” ʟᴀ̀ Nɢʜɪ Tᴀ̂ᴍ, Nɢᴏ̣ᴄ Tᴀ̂ᴍ, Tʀɪ́ Tᴀ̂ᴍ, Pʜᴀ́ᴘ Tᴀ̂ᴍ, Mɪɴʜ Tᴀ̂ᴍ; ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ʙᴇ́ Mᴀ̂̃ᴜ Nɢʜɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴇ̂ɴ Nɢʜɪ Tᴀ̂ᴍ, ʙᴇ́ Pʜᴀ́ᴘ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴇ̂ɴ Pʜᴀ́ᴘ Tᴀ̂ᴍ, ʙᴇ́ Mɪɴʜ Tʀɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴇ̂ɴ Tʀɪ́ Tᴀ̂ᴍ. Tᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀, 3/5 ᴛʀᴇ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ.

Bᴀ̀ Cᴀᴏ Tʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʙᴀ̀ Cᴀᴏ Tʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1960, ɴɢᴜ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ), ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ đᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̉ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Tʀᴜ̀ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1995) ᴠᴀ̀ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2002).

Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ Tʜᴇ Vᴏɪᴄᴇ Kɪᴅs 2014. Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ 12 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ɴɪ ᴄᴏ̂ ʜᴀ́ᴛ ᴅᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣ᴄ Tʀɪ̣ɴʜ ɢᴀ̂ʏ sᴏ̂́ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Kʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ Tʜᴇ Vᴏɪᴅᴄᴇ Kɪᴅs 2014, ɴɪ ᴄᴏ̂ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ đᴏᴀ̣ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ᴠɪ̣ Á ǫᴜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Qᴜᴀɴɢ Lᴇ̂ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ đᴏ̛̃ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, đᴇ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ 2016, ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ ɴᴜᴏ̂ɪ Qᴜᴀɴɢ Lᴇ̂ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̣̆ᴄ ʟᴏ̛́ɴ. Lʏ́ ᴅᴏ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀: “Cʜᴜ́ Lᴇ̂ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇᴍ đᴏ̣̂ɪ ᴛᴏ́ᴄ ɢɪᴀ̉, ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛᴏ́ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Eᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ɴᴇ̂ɴ ʜᴀɪ ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ”. Sᴀᴜ đᴏ́ ʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ ɪ́ᴛ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ đᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ʟᴀ̣ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ

Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ đᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ʟᴀ̣ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5/2019. Vᴀ̀ sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴏ̛̉ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ. Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴄʜɪ́ɴʜ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ đᴀ̃ ʙɪ̣ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴀ̂ɴ ʀᴜ̉ ʀᴇ̂ ᴠᴇ̂̀ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ.

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ Vᴏ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Kɪᴍ Xᴜᴀ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1995) ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ Vᴏ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Qᴜᴏ̂́ᴄ Pʜᴀ́ᴘ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2018). Đᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ. Qᴜᴏ̂́ᴄ Pʜᴀ́ᴘ ʀᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ đᴀ̃ 86 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ – ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴛᴀ ʟᴀ̀ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ – Tʜᴜ Vᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ đᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ. “Mᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ Lᴇ̂ Tʜɪ̣ Tʜᴜ Vᴀ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ, ɪ́ᴛ ɴᴏ́ɪ. Tᴏ̂ɪ ʟᴏ̛̀ ᴍᴏ̛̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ. Mᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ, ʟᴀ̀ đᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̉ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ‘ᴠᴏ̛̣’ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ” – Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Cʜᴀ̆̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̀ 8X – 9X (ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀɴɢ ɢɪᴀ̉ sᴜ̛). Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ɴɢᴜ̉ ᴠᴏ̛́ɪ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ 3 ᴇᴍ ʙᴇ́ (ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜɪ Tʜᴀ́ᴄʜ Tʜᴜ̛́ᴄ Dᴀɴʜ Hᴀ̀ɪ).

Xem thêm: Lê Tùng Vân “Tịnh thất Bồng Lai” đối diện án tù chung thân, có tình tiết giảm nhẹ vì trên 70 tuổi?

Với 3 tội danh, Lê Tùng Vân có thể phải đối diện với mức án chung thân.

Tội loạn luân có thể đối diện 10 năm tù

Mới đây, Công an tỉnh Long An đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân.

Về các tình huống pháp lý trong vụ án trên, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) đánh giá, việc cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối với những người vi phạm là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật, bởi sự việc đã gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Một trong những tội danh bị can Lê Tùng Vân bị khởi tố là tội loạn luân gây phẫn nộ trong dư luận. Theo luật sư Cường, tội loạn luân là hành vi giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, người phạm tội là người biết rõ mối quan hệ nhưng vẫn thực hiện hành vi giao cấu.

Trong quá trình xác minh, CQĐT cũng sẽ làm rõ độ tuổi của những người có cùng dòng máu trực hệ hoặc anh chị em ruột quan hệ tình dục với nhau như thế nào, việc quan hệ tình dục có tự nguyện hay không để xác định tình tiết loạn luân là định tội danh hay chỉ là tình tiết định khung hình phạt.

Yếu tố “cùng dòng máu về trực hệ” là một trong những căn cứ để xác định tội danh về tội loạn luân. Khoản 17 Điều 3 Luật HNGĐ 2014 quy định “Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau”.

Trường hợp những người thực hiện hành vi quan hệ tình dục đã từ đủ 16 tuổi thì người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có thể lên đến 5 năm tù theo điều 184.

Trường hợp hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi dưới 16 tuổi mà có tính chất loạn luân thì sẽ xử lý hình sự về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 BLHS.

Theo đó, tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Có tính chất loạn luân” nên hình phạt sẽ ở khung là phạt tù từ 3 – 10 năm tù theo điểm a, khoản 2, điều 145 bộ luật hình sự năm 2015.

Tội danh khác có thể tù chung thân

Ngoài tội loạn luân, Lê Thanh Tùng còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Theo luật sư Cường, hành vi mạo danh cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Riêng đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà số tiền nhận từ thiện từ 500 triệu đồng đồng trở lên thì hình phạt thấp nhất là 12 năm, cao nhất là tù chung thân. Với người chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, không thành khẩn ăn năn thì sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc.

Với trường hợp giúp sức, xúi giục, vai trò thứ yếu thì sẽ có mức án thấp hơn. Hoạt động tội phạm không chỉ diễn ra do một người thực hiện mà có thể còn cả một nhóm người, thậm chí phạm tội có tổ chức nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của những người cùng sinh sống ở đây để giải quyết theo quy định pháp luật.

“Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên” được xem xét giảm nhẹ?

Ngoài ra, trong quá trình điều tra nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp là “Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên” thì cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, trường hợp khi bị kết án về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân.

Nếu hình phạt cao nhất chỉ là tù có thời hạn thì tổng hợp hình phạt sẽ không quá 30 năm tù.

Ngoài hình phạt tù chung thân hoặc tù có thời hạn thì những người phạm các tội danh này còn phải bồi thường thiệt hại, phải trả lại tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân trong hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện đã diễn ra trước đó.


Bài viết cùng chuyên mục