Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼

10:32 06/01/2022

P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Bố mẹ của Dì ghẻ lại đến nhà bé gái cầu xin: "Chỉ cần rút đơn kiện tôi sẽ bồi thường 1 tỷ"

̼V̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết từng khiến mẹ ruột bé phải tự tử?

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼

Chân dung bố đẻ giúp sức "dì ghẻ" bạo hành con gái: Giám đốc ngoại tình nơi công sở?

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼à̼m̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

Xem Thêm: NÓNG: Công an TP.HCM quyết định khởi tố bổ sung tội ‘Giết người’ và ‘Che giấu tội phạm’ trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bổ sung tội ‘giết người’ đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, khởi tố tội ‘che giấu tội phạm’ đối với Nguyễn Kim Trung Thái, cha đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ việc của bé gái 8 tuổi – N.T.V.A bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, vào ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS.

Đồng thời, CQĐT khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai) để điều tra về các hành vi phạm tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Cụ thể, bà Trang bị khởi tố, điều tra về 2 tội hành hạ người khác và giết người. Còn ông Thái bị khởi tố, điều tra 2 tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang – Ảnh: Internet.
Trước đó, báo Công an TP.HCM đưa tin, vào ngày 22/12/2021, Công an Phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A (SN 2013) tử vong tại Bệnh viện Vinmec. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật hình sự. Sang ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ đánh đập bé A khi cháu làm bài sai, việc này ông Thái có biết. Đối với ông Thái, trong quá trình sống chung biết con có nhiều vết bầm tím trên cơ thể nhưng ông Thái không có hành động quyết liệt để bảo vệ hoặc ngăn cản Trang thực hiện biện pháp dạy con sai cách này.

Vụ việc về bé gái 8 tuổi bị mẹ kế hành hạ gây phẫn nộ trong dư luận trong suốt những ngày qua – Ảnh: CA TP.HCM.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái NTVA bị bạo hành tử vong lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý. VKSND quận Bình Thạnh cũng chuyển hồ sơ lên Viện KSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Bài viết cùng chuyên mục