Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không thể vì một vài người mà gây họa cho đất nước

11:56 01/08/2021

P̼h̼ó̼ T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ V̼ũ̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼a̼m̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ p̼h̼ả̼i̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ v̼ì̼ m̼ộ̼t̼ v̼à̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à̼ g̼â̼y̼ h̼ọ̼a̼ c̼h̼o̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼.

T̼ạ̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ h̼ọ̼p̼ B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 2̼7̼/̼4̼,̼ P̼h̼ó̼ T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ V̼ũ̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼a̼m̼ (̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼)̼,̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ c̼a̼o̼. N̼h̼i̼ề̼u̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ ở̼ g̼ầ̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ t̼ă̼n̼g̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼ớ̼i̼ l̼ỏ̼n̼g̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼.

Cách ly triệt để, triển khai cao điểm rà soát tất cả người nhập cảnh

N̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ d̼ễ̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ l̼ơ̼ l̼à̼,̼ c̼h̼ủ̼ q̼u̼a̼n̼,̼ t̼ụ̼ t̼ậ̼p̼ đ̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼e̼o̼ k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼.

K̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼u̼ p̼h̼í̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ q̼u̼a̼ b̼i̼ê̼n̼ g̼i̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ộ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼ h̼ầ̼u̼ h̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ q̼u̼a̼ b̼i̼ê̼n̼ g̼i̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ộ̼ c̼ó̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼,̼ B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ấ̼t̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ C̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼u̼ p̼h̼í̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼. K̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ì̼ l̼ý̼ d̼o̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ó̼n̼g̼ p̼h̼í̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼,̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ m̼à̼ v̼ư̼ợ̼t̼ b̼i̼ê̼n̼,̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼.

Dịch COVID-19: Phó Thủ tướng kêu gọi người dân chủ động cung cấp thông tin dịch vì bình an của đất nước - Hoạt động của lãnh đạo bộ - Cổng thông

T̼u̼y̼ v̼ậ̼y̼,̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ p̼h̼ả̼i̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼. “̼K̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ v̼ì̼ m̼ộ̼t̼ v̼à̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à̼ g̼â̼y̼ h̼ọ̼a̼ c̼h̼o̼ đ̼ấ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ P̼h̼ó̼ T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ V̼ũ̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼a̼m̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼,̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼.

P̼h̼ó̼ T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y̼,̼ n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ b̼ù̼n̼g̼ p̼h̼á̼t̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼ l̼à̼ r̼ấ̼t̼ c̼a̼o̼ v̼ì̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼a̼ v̼ẫ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼á̼c̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ v̼à̼o̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ đ̼ó̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ b̼ị̼ k̼ẹ̼t̼ ở̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼ v̼ề̼.

Trốn cách ly, gây họa cho đất nước - Tuổi Trẻ Online

“̼B̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ t̼ạ̼i̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ v̼à̼o̼ đ̼ã̼ l̼â̼y̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ ở̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼. V̼ì̼ v̼ậ̼y̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼a̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ắ̼c̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼,̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼,̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼,̼ k̼h̼o̼a̼n̼h̼ v̼ù̼n̼g̼,̼ d̼ậ̼p̼ d̼ị̼c̼h̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ h̼i̼ệ̼u̼ q̼u̼ả̼”̼,̼ P̼h̼ó̼ T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼.

T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ Q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ đ̼ã̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼ k̼ê̼u̼ g̼ọ̼i̼,̼ k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ k̼h̼í̼c̼h̼ b̼à̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ ở̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼o̼à̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼ố̼ g̼ắ̼n̼g̼ h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ v̼à̼ ở̼ l̼ạ̼i̼,̼ t̼u̼â̼n̼ t̼h̼ủ̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼ s̼ở̼ t̼ạ̼i̼. T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ p̼h̼ả̼i̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ì̼ b̼à̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ p̼h̼á̼p̼.

P̼h̼ó̼ T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ V̼ũ̼ Đ̼ứ̼c̼ Đ̼a̼m̼ t̼ạ̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ h̼ọ̼p̼. (̼Ả̼n̼h̼:̼ V̼G̼P̼)̼

Đ̼ẩ̼y̼ m̼ạ̼n̼h̼ t̼i̼ê̼m̼,̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼

B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ó̼ g̼i̼ả̼i̼ p̼h̼á̼p̼ đ̼ẩ̼y̼ n̼h̼a̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼ đ̼ộ̼ t̼i̼ê̼m̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼;̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ đ̼à̼m̼ p̼h̼á̼n̼ c̼á̼c̼ n̼g̼u̼ồ̼n̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ n̼h̼ậ̼p̼ k̼h̼ẩ̼u̼;̼ đ̼ẩ̼y̼ m̼ạ̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼,̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ư̼ớ̼c̼. B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ l̼à̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ h̼i̼ệ̼u̼ q̼u̼ả̼,̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ố̼ g̼ắ̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ s̼ớ̼m̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼,̼ t̼i̼ê̼m̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ v̼ớ̼i̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼.

B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼ r̼à̼ s̼o̼á̼t̼ l̼ạ̼i̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼ơ̼ s̼ở̼,̼ t̼r̼a̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼,̼ v̼ậ̼t̼ t̼ư̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ đ̼ầ̼y̼ đ̼ủ̼ c̼h̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ p̼h̼ù̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼.

L̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ c̼á̼c̼ b̼ộ̼ n̼g̼à̼n̼h̼ l̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ B̼a̼n̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼i̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ ở̼ c̼á̼c̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ đ̼ặ̼c̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼i̼ệ̼p̼ 5̼K̼,̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼e̼o̼ k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼ ở̼ n̼ơ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ộ̼n̼g̼;̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ậ̼p̼ n̼h̼ậ̼t̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼à̼o̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ C̼O̼V̼I̼D̼ (̼a̼n̼t̼o̼a̼n̼c̼o̼v̼i̼d̼.v̼n̼)̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼,̼ p̼h̼á̼p̼ n̼h̼â̼n̼,̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.

Vì sao chưa cách ly xã hội ở Hà Nội và một số địa phương?

T̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼,̼ đ̼ế̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼7̼/̼4̼,̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ 1̼4̼8̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 3̼,̼1̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ m̼ạ̼n̼g̼. Đ̼á̼n̼g̼ c̼h̼ú̼ ý̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 4̼ t̼u̼ầ̼n̼ q̼u̼a̼,̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼ơ̼n̼ 1̼8̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ 1̼2̼,̼4̼%̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ m̼ù̼a̼ d̼ị̼c̼h̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ t̼ớ̼i̼ 2̼9̼0̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ m̼ạ̼n̼g̼,̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ 9̼,̼4̼%̼.

C̼á̼c̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ã̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ t̼ă̼n̼g̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼ớ̼i̼ l̼ỏ̼n̼g̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼. T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼,̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼i̼ê̼n̼ g̼i̼ớ̼i̼ h̼o̼ặ̼c̼ ở̼ g̼ầ̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ c̼ó̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ư̼:̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼,̼ L̼à̼o̼,̼ C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.

B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ắ̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼:̼ N̼g̼ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼,̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼r̼u̼y̼ v̼ế̼t̼ -̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼,̼ k̼h̼o̼a̼n̼h̼ v̼ù̼n̼g̼ -̼ d̼ậ̼p̼ d̼ị̼c̼h̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ h̼i̼ệ̼u̼ q̼u̼ả̼;̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼ú̼c̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼h̼â̼m̼ 4̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ d̼ị̼c̼h̼;̼ n̼ê̼u̼ c̼a̼o̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ g̼i̼á̼c̼;̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ l̼ư̼ợ̼c̼ 5̼K̼ v̼à̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼;̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼u̼â̼n̼ t̼h̼ủ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼e̼o̼ k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ n̼ơ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ộ̼n̼g̼.


Bài viết cùng chuyên mục